Ανάλυση Κλάδου Τουρισμού


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο, ενώ εκτιµάται ότι παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην τρέχουσα δεκαετία.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί το µεγαλύτερο κλάδο παραγωγής, καθώς και το µεγαλύτερο εξαγώγιµο προϊόν σε παγκόσµιο επίπεδο. Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισµού κατά τα τελευταία 40-50 χρόνια συντελέστηκε µε ρυθµούς υψηλότερους της αύξησης του παγκοσµίου ΑΕΠ. Σήµερα εκτιµάται ότι ο τουρισµός αντιπροσωπεύει το 12% της ιδιωτικής κατανάλωσης, παράγει το 6% του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος και προσφέρει περισσότερο από το 7% των θέσεων εργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η σηµερινή εικόνα της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Η συµµετοχή του τουριστικού τοµέα στην απασχόληση και το ΑΕΠ των 15 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2002 είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ιδιαίτερα για τις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ, το ποσοστό συµµετοχής του κλάδου τόσο στο ΑΕΠ, όσο και στην απασχόληση υπερβαίνει το 11%, ενώ στην Ελλάδα το 15%:

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία

Το µέγεθος της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου των ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Ελλάδα το 2004 ήταν 8.821,9 εκατ. € και αντιστοιχούσε στο 7,57% της εθνικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας. Σε σχέση µε το παρελθόν, το µέγεθος της συµµετοχής του κλάδου στη συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη αξία είναι αυξανόµενο. Το 1995 η συµµετοχή του κλάδου ήταν 6,53%, ενώ το 2000 είχε φτάσει στο 6,87%. Αντίστοιχα, στην Ε.Ε. η συµµετοχή του κλάδου στη διαµόρφωση της συνολικής ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας παρουσίασε µείωση κατά την περίοδο 1995-2004 και από 2,64% το 1995 µειώθηκε σε 2,42% το 2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π21: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΚ. €)

Ελλάδα ΕΕ15 ΕΕ25
Σύνολο κλάδων 83.062,9 6.040.013,0 6.245.919,8
1995 Ξενοδοχεία -εστιατόρια 5.421,8 161.152,4 164.959,0

Μερίδιο κλάδου στο σύνολο 6,53% 2,67% 2,64%

Σύνολο κλάδων 96.851,9 6.941.470,6 7.194.183,6
2000 Ξενοδοχεία -εστιατόρια 6.658,5 183.169,0 187.552,6

Σύνολο κλάδων 6,87% 2,64% 2,61%

Σύνολο κλάδων 116.587,5 7.396.117,0 7.689.250,2
2004 Ξενοδοχεία -εστιατόρια 8.821,9 181.915,4 186.257,7

Σύνολο κλάδων 7,57% 2,46% 2,42%

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006. Επεξεργασία Συµβούλου Υποστήριξης.

∆υναµικότητα Τουριστικού Τοµέα

Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Στατιστική Τουρισµού, 2005) στην Ελλάδα λειτούργησαν το 2005 9.036 ξενοδοχεία και οµοειδή καταλύµατα και 341 οργανωµένες κατασκηνώσεις (campings). Επιπλέον, στις περισσότερες τουριστικές περιοχές υπάρχει σηµαντικός αριθµός ενοικιαζοµένων δωµατίων, που φέρουν το ειδικό σήµα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. Τα περισσότερα από τα τουριστικά καταλύµατα έχουν ανακαινιστεί και εκσυγχρονιστεί πρόσφατα και διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών:

ΠΙΝΑΚΑΣ Π22: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Ε.Ε. (ΕΚ. €)

Ελλάδα ΕΕ15 ΕΕ25
Μονάδες 6.713 191.469
1990 Κλίνες 438.355 7.833.987

Μέσο Μέγεθος 65 41

Μονάδες 7.754 189.980 195.922
1995 Κλίνες 557.188 8.615.733 9.163.551

Μέσο Μέγεθος 72 45 47

Μονάδες 8.342 192.867 202.806
2000 Κλίνες 607.614 9.635.271 10.356.059

Μέσο Μέγεθος 73 50 51

Μονάδες 8.899 189.582 201.066
2004 Κλίνες 668.271 9.952.275 10.783.463

Μέσο Μέγεθος 75 52 54

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006. Επεξεργασία Συµβούλου Υποστήριξης.

29

Μεταξύ 2000-2005 παρατηρείται αύξηση του αριθµού των ξενοδοχειακών και συναφών µονάδων κατά 8,4%, ενώ η συνολική µεταβολή για την περίοδο 1990-2005 είναι της τάξης του 25,8%. Αντίθετα, ο αριθµός των οργανωµένων κατασκηνώσεων εµφανίζεται ελαφρά µειωµένος κατά 2,6% την περίοδο 2000-2005, ενώ η συνολική µεταβολή για την 15ετία είναι θετική και ανέρχεται στο 7,9%. Σε επίπεδο Ε.Ε. (25) το µερίδιο της χώρας στο συνολικό αριθµό ξενοδοχειακών µονάδων και συναφών καταλυµάτων το 2004 ανήλθε στο 4,4% από 4,1% που ήταν το 2000.

ς προς την κατηγορία των ξενοδοχειακών καταλυµάτων στην Ελλάδα κυριαρχεί η Γ΄ τάξη (2 αστέρων σύµφωνα µε τη νέα κατάταξη των ξενοδοχειακών καταλυµάτων) η οποία αντιπροσωπεύει το 50% του αριθµού των µονάδων. Ακολουθεί η Β΄ τάξη (3 αστέρων) µε ποσοστό 18,9% των µονάδων, ενώ στην τελευταία τάξη (-Ε τάξη ή 1 αστέρα) ανήκει το 19,1% των ξενοδοχειακών µονάδων. Οι ξενοδοχειακές µονάδες Α΄ τάξης και Πολυτελείας (5 και 4 αστέρων) αντιστοιχούν µόλις στο 12,1% του συνόλου.

Εκτός από τα πάσης φύσεως καταλύµατα, η εγχώρια τουριστική προσφορά υποστηρίζεται από ένα κύκλωµα υποκλάδων αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών µε τα ακόλουθα µεγέθη (προσεγγίσεις): 4.850 Τουριστικά γραφεία, 750 Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, 1.500 Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό, 200 Ναυλοµεσιτικά γραφεία για την αντιπροσώπευση περισσοτέρων από

4.500 σκαφών αναψυχής, 10.500 Εµπορικές επιχειρήσεις αναµνηστικών πάσης φύσεως,

2.000 ∆ιπλωµατούχοι ξεναγοί ως ατοµικοί επαγγελµατίες, ενώ υπάρχουν και 30.000 περίπου επιχειρήσεις εστίασηςκαφετέριες-διασκέδασης, που εξυπηρετούν έµµεσα την εγχώρια τουριστική προσφορά.

Στο αναφερόµενο κύκλωµα τουριστικής παραγωγής θα πρέπει τέλος να συνυπολογιστούν τα εποχικά προσφερόµενα αγαθά και υπηρεσίες από ένα πλήθος επιχειρήσεων σε διάφορους τοµείς, µη αποκλειστικής τουριστικής παραγωγής, όπως, Τράπεζες, Οδικές, Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, Ταχυδροµικές και Ιατρικές Υπηρεσίες, Πρατήρια Καυσίµων, Καταστήµατα Τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, Υπηρεσίες Αεροδροµίων, Λιµένων και Σταθµών και πίσω από αυτές το σύνολο σχεδόν των κλάδων µεταποιητικής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών καθώς και ένα σηµαντικό µέρος των κλάδων παραγωγής κεφαλαιουχικών προϊόντων.

Ειδικές µορφές τουρισµού

Εκτός των αναφεροµένων, την ετήσια τουριστική κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή από µια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής όπως Συνεδριακά Κέντρα, αίθουσες συνεδρίων µικρότερων µεγεθών, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, Καζίνα και ένας σηµαντικός αριθµός από Μαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, Ιαµατικές Πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συµπληρώνουν την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα. Παρά το ότι υπάρχει ανεπάρκεια αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τους τοµείς αυτούς, ενδεικτικά παρατίθενται στοιχεία για τρεις από τους τοµείς στους οποίους εκτιµάται ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα και οι οποίοι ενέχουν ιδιαίτερα σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης κατά την επόµενη χρονική περίοδο, τον τουρισµό κρουαζιέρας, τον θαλάσσιο / ναυταθλητικό τουρισµό σκαφών αναψυχής (ιστιοπλοΐας, yaghting κλπ) και τον συνεδριακό τουρισµό.

Σε ότι αφορά στον τουρισµό κρουαζιέρας, µε βάση στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσµος των Εν Ελλάδι ΤαξιδιωτικώνΤουριστικών Γραφείων (HATTA) στο Forum «Ελλάδα : ∆ιεθνής Κόµβος Κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου» (Οκτώβριος 2006), ο χώρος της κρουαζιέρας από το 1980 γνωρίζει ανάπτυξη µε µέσο ετήσιο ρυθµό 8,1% και περισσότεροι από 100 εκ. επιβάτες έχουν κάνει µια κρουαζιέρα άνω των δύο ηµερών. Περισσότεροι από

14.000 Έλληνες πραγµατοποιούν µια κρουαζιέρα, ετησίως, σε µια παγκόσµια αγορά η οποία το 2005 κυµάνθηκε στα 11,2 εκατ. επιβάτες, σηµειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση µε το 2004. Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, οι επιβάτες που έκαναν διακοπές µε κρουαζιερόπλοια στη χώρα µας αναχωρώντας µόνο από το λιµάνι του Πειραιά ήταν το 2005 184.763 (αύξηση 20,7% σε σύγκριση µε το 2004), ενώ όσοι πέρασαν «τράνζιτ» έφθασαν τους 635.090 εµφανίζοντας αύξηση 24,7% σε σχέση µε το 2004. Πρακτικά, δηλαδή, µόλις δύο στους οκτώ τουρίστες που κάνουν κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά αναχωρούν από τον Πειραιά. Τα πλοία ξένων εταιρειών, δηλαδή, «οργώνουν» το Αιγαίο αλλά αποφεύγουν για συγκεκριµένους λόγους να χρησιµοποιήσουν τον Πειραιά ως λιµάνι-αφετηρία. Αιτία είναι ότι η χώρα µας δεν επιτρέπει κυκλικές κρουαζιέρες από τον Πειραιά ή άλλο ελληνικό λιµάνι (να αναχωρούν και να τερµατίζουν σε αυτό) σε πλοία που δεν φέρουν ελληνική ή κοινοτική σηµαία. Επειδή όµως η πλειονότητα των πλοίων έχουν υψωµένες σηµαίες χωρών εκτός Ε.Ε., µπορούν απλώς να επισκέπτονται ελληνικούς προορισµούς.

Σε ότι τέλος αφορά στο συνεδριακό τουρισµό, η Ελλάδα κατέχει χαµηλή θέση στη διεθνή κατάταξη (22η θέση το 2005). Το 2005 πραγµατοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες, µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει το International Congress and Convention Association, 5.283 διεθνή συνέδρια, εκ των οποίων η Ελλάδα προσέλκυσε 94, αριθµό διπλάσιο από τον αντίστοιχο του 1996. Η µέση διάρκεια παραµονής των συνέδρων είναι περίπου 4 ηµέρες και η ανά συνέδριο κατανάλωση ξεπερνά τα 2.000 δολάρια. Κατά το 2005 φιλοξενήθηκαν στη χώρα µας 78.347 σύνεδροι, που συµµετείχαν στα 94 συνέδρια διεθνών ενώσεων που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και απέφεραν έσοδα 165 εκ. Ευρώ (το 2,2% του συνόλου παγκοσµίως). Η υπάρχουσα υποδοµή σε οργανωµένους χώρους συνεδρίων αναπτύσσεται συνεχώς, ανταποκρινόµενη στο δυναµισµό και τις προοπτικές του τοµέα. Η υποδοµή αυτή εντοπίζεται κυρίως στα ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν γενικά αξιόλογη, µέσης δυναµικότητας (500-1.500 ατόµων) συνεδριακή υποδοµή και λιγότερο σε οργανωµένους και αυτοτελείς συνεδριακούς χώρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π25: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Θέση Χώρα 1996 1999 2002 2003 2004 2005
1 ΗΠΑ 360 396 444 445 435 376
2 Γερµανία 199 254 267 264 323 320
3 Ισπανία 139 185 265 273 304 275
4 Βρετανία 203 248 258 271 242 270
5 Γαλλία 196 220 217 218 267 240
10 Ελβετία 80 78 141 147 134 151
15 Σιγκαπούρη 33 47 61 78 105 125
20 Ουγγαρία 89 64 76 75 94 97
21 Κίνα 49 44 41 40 89 95
22 Ελλάδα 44 69 103 78 99 94
23 Βέλγιο 75 67 101 79 99 92
28 Τουρκία 29 41 46 53 59 68

Πηγή : International Congress and Convention Association, 2006

Εξέλιξη αριθµού τουριστικών κλινών

Κατά την περίοδο 1990-2005 στην Ελλάδα αυξάνονταν συνεχώς οι υποδοµές υποδοχής τουριστών. Έτσι, ο αριθµός των κλινών που λειτούργησαν κατά το έτος 2005 στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην campings) ανήλθε σε 682.05012. Το µέγεθος αυτό είναι αυξηµένο κατά 12,36% σε σχέση µε το 2000, ενώ ο καταγραφόµενος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της περιόδου 1990-2005 είναι της τάξης του 3%. Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων από τη χώρα συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση του αριθµού των τουριστικών κλινών κατά την προαναφερόµενη περίοδο. Όσον αφορά στο µερίδιο της χώρας στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναµικό των χωρών της Ε.Ε. ως προς τις τουριστικές κλίνες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το πιο πρόσφατο διαθέσιµο έτος (2004) παρατηρείται ελαφρά αύξηση της εθνικής συµµετοχής από 6,08% το 1995 σε 6,20% το 2004. Επιπρόσθετα προς τις ξενοδοχειακές µονάδες, στην Ελλάδα διατίθενται περί τις 600.000 κλίνες σε ενοικιαζόµενα δωµάτια. Όσον αφορά τις θέσεις σε οργανωµένες κατασκηνώσεις, αυτές ανήλθαν το 2004 σε 92.677, µειωµένες κατά 3,29% σε σχέση µε το 2000.

12 ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισµού, 2005.

Στον Πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών και της ξενοδοχειακής υποδοµής (σε κλίνες) στην Ελλάδα και σε βασικές ανταγωνίστριες χώρες κατά την περίοδο 1990-2000. Από την εξέταση του Πίνακα ξεχωρίζει η εντυπωσιακή αύξηση των υποδοµών φιλοξενίας τουριστών στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα η Τουρκία πλησιάζει σε δυναµικότητα την Ελλάδα, ενώ αποτυπώνεται και η δυναµική της στον αριθµό των αφίξεων τουριστών, που ήδη από το 2004 έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες στην Ελλάδα13.

ΠΊΝΑΚΑΣ Π26: ΑΦΙΞΕΙΣ / ΚΛΙΝΕΣ

ΕΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α

Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες Αφίξεις Κλίνες
1990 37.441 929.533 4.799 164.980 1.561 51.774 8.020 179.337 2.411 101.469 8.873 438.355
1991 38.539 972.808 5.158 192.386 1.385 56.859 8.657 188.501 2.112 105.690 8.036 459.297
1992 39.638 998.816 6.549 212.902 1.991 62.986 8.884 190.892 2.944 109.820 9.331 475.799
1993 40.085 1.009.241 5.904 228.641 1.841 67.494 8.434 198.862 2.291 116.531 9.413 486.439
1994 43.232 1.132.350 6.033 258.580 2.069 74.846 9.169 202.442 2.356 120.854 10.642 508.505
1995 34.920 1.074.017 7.083 280.463 2.100 77.259 9.511 204.051 2.871 128.957 10.130 533.812
1996 36.221 1.087.529 7.966 301.524 1.950 83.537 9.730 208.205 3.528 140.741 9.233 548.785
1997 39.553 1.102.424 9.040 313.298 2.088 83.288 10.172 211.315 3.656 150.986 10.070 561.068
1998 43.396 1.121.217 8.960 314.215 2.223 85.161 11.295 215.572 3.213 166.817 10.916 576.876
1999 46.776 1.282.013 6.893 319.313 2.434 84.173 11.632 216.828 4.490 187.284 12.164 584.973
2000 48.201 1.215.290 10.428 404.300 2.686 85.303 12.096 222.958 5.506 213.898 13.096 593.990
00/90 28,74% 30,74% 117,30% 145,06% 72,07% 64,76% 50,82% 24,32% 128,37% 110,80% 47,59% 35,50%
ΜΕΡΜ 00/90 2,56% 2,72% 8,07% 9,38% 5,58% 5,12% 4,19% 2,20% 8,61% 7,74% 3,97% 3,08%

Πηγές: Andersen (2002), ΕΣΥΕ/ΕΟΤ (2003), WTO (2002), Ένωση Ξενοδόχων Ισπανίας (2002), TYD (2002), ΚOΤ (2002), Γενική ∆ιεύθυνση Τουρισµού Πορτογαλίας (2002), Ένωση Ξενοδόχων Αιγύπτου (2002), ΞΕΕ (2002). Οι Αφίξεις (σε .000ς) αναφέρονται στον συνολικό αριθµό αφίξεων αλλοδαπών στην χώρα.

Μέσο µέγεθος ξενοδοχειακών µονάδων

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισµού, 2005) το µέσο µέγεθος των ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 75 κλίνες, έναντι 54 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το µέσο µέγεθος των µονάδων 5 αστέρων ανέρχεται σε 367 κλίνες, των 4 αστέρων σε 183 κλίνες, των 3 αστέρων σε 93 κλίνες και των 2 αστέρων σε 52 κλίνες:

13 Στις Εκθέσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού εκτιµάται πως στην Ελλάδα οι αφίξεις τουριστών το 2004 ήταν περίπου 14 εκατ., ενώ για την Τουρκία ανήλθαν σε 16,8 εκατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π27: ΜΕΣ0 ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Κατηγορία ΙΣΠΑΝΙΑ Μέσο µέγεθος ξενοδοχειακών µονάδων (σε αριθµό κλινών) ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α14
5* 355 607 456 482 347 435
4* 318 283 239 277 301 189
3* 218 170 116 155 187 97
2* 77 86 66 108 102 52
1* 49 88 47 78 73 6215
ΣΥΝΟΛΟ 156 185 146 204 217 74

Πηγές: Ένωση Ξενοδόχων Ισπανίας (2002), TYD (2002), ΚΟΤ (2002), Γενική ∆ιεύθυνση Τουρισµού Πορτογαλίας (2002), Ένωση Ξενοδόχων Αιγύπτου (2002), ΞΕΕ (2002).

Παρατηρείται ότι στις άµεσα ανταγωνίστριες χώρες το µέσο µέγεθος των ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται στον ελληνικό χώρο σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων.


Πληρότητα ξενοδοχειακών κλινών κατά µήνα (2004)

Κατά το τελευταίο διαθέσιµο έτος (2005) η πληρότητα των ξενοδοχειακών καταλυµάτων (πλην κάµπινγκ) σηµείωσε αύξηση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες, φτάνοντας στο 58,6% για το σύνολο του έτους16. Τα υψηλότερα ποσοστά πληρότητας εµφάνισαν οι µονάδες της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων (78,5% αµφότερες) και του Νοτίου Αιγαίου (73,5%). Αντίθετα, οι χαµηλότερες πληρότητες σηµειώθηκαν στις µονάδες της ∆υτικής Μακεδονίας (33,1%) και της Στερεάς Ελλάδας (36,1%). Τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχειακών κλινών ανά µήνα αντανακλούν την έντονη εποχικότητα των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Οι µήνες αιχµής είναι οι µήνες του χρόνου από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέµβριο, µε την κορύφωση να εµφανίζεται κατά τον µήνα Αύγουστο, οπότε και η πληρότητα υπερβαίνει το 80%17. Κατά τους µήνες Μάιο και Οκτώβριο η πληρότητα κινείται γύρω στο 50%, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο κυµαίνεται γύρω στο 30%.

Η προτίµηση των τουριστών δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί στη διεθνή τουριστική αγορά ως χώρα καλοκαιρινών διακοπών. Συνέπεια αυτής της εποχικής διάρθρωσης της ζήτησης είναι τα ξενοδοχεία να λειτουργούν µόνο συγκεκριµένους µήνες τον χρόνο. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ξενοδοχείων λειτουργεί εποχικά, σε ποσοστό 72%. Το 25% λειτουργεί για επτά µήνες και το 20% για έξι µήνες. Κατά µέσο όρο, το ελληνικό ξενοδοχείο λειτουργεί 7,5 µήνες το χρόνο, που αντιστοιχεί ακριβώς στο διάστηµα ΑπριλίουΟκτωβρίου της µεγάλης αλλοδαπής ζήτησης.

Απασχόληση

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2005) στην Ελλάδα απασχολούνται ετησίως περί τις 304.000 άτοµα στον κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων (6,9% της συνολικής απασχόλησης της χώρας). Ο αριθµός των απασχολουµένων στον κλάδο αντιπροσωπεύει το 3,7% της συνολικής απασχόλησης του

14 Η αντιστοίχηση των ξενοδοχειακών τάξεων στην Ελλάδα έγινε βάσει της αντιστοιχίας που έχει πρόσφατα υιοθετηθεί για την

κατάταξη των ξενοδοχειακών µονάδων µε το σύστηµα των αστέρων.
15 Περιλαµβάνονται τα ξενοδοχεία ΄ και Ε΄ τάξεως.

16 Πηγή: ΕΣΥΕ, ∆ελτίο Τύπου 5/7/2006. 17 Πηγή : ΕΣΥΕ, Στατιστική Τουρισµού, 2004.

κλάδου στην Ε.Ε. 24 (δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το Λουξεµβούργο), όταν το µερίδιο του συνόλου του εργατικού δυναµικού της χώρας είναι 2,2%. Η απασχόληση στον κλάδο κατανέµεται ανάλογα µε τη σχέση εργασίας ως εξής: το 58,6% εργάζονται ως µισθωτοί, το 31,2% ως αυτοαπασχολούµενοι και το υπόλοιπο 10,2% είναι µέλη της οικογένειας. Επιπλέον, το 92,8% στον κλάδο έχουν πλήρη απασχόληση και το υπόλοιπο 7,2% εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.

Σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2005, µπορεί να εκτιµηθεί ότι το εργατικό δυναµικό που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουριστικό κλάδο ανέρχεται σε 850.000 περίπου. Επειδή όµως αρκετές από αυτές τις θέσεις απασχόλησης είναι εποχικές, µπορεί να ειπωθεί πως το συνολικό µέγεθος θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που σχετίζεται µε τον τουρισµό στην Ελλάδα φτάνει τις 700.000. Σε σχέση µε το 2000, ο αριθµός των απασχολουµένων του κλάδου εµφανίζεται αυξηµένος κατά 11,36%, χωρίς όµως το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο του εργατικού δυναµικού να διαφοροποιείται ουσιωδώς. Αντίθετα, σηµαντική διαφορά εντοπίζεται σε σχέση µε το 1993, µιας και τότε το ποσοστό που αντιστοιχούσε στην απασχόληση του κλάδου στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ήταν 5,46%. Έκτοτε παρατηρείται στροφή της απασχόλησης προς τον κλάδο, ο οποίος για τη περίοδο 1993-2005 εµφανίζει µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής ύψους 3,42%. Οι εργαζόµενοι του κλάδου είναι ως επί το πλείστον νέοι άνθρωποι µέχρι 35 ετών (ποσοστό 46,05%), ενώ ακολουθεί η ηλικιακή οµάδα 35-44 ετών µε ποσοστό 25%. 18 Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι µια έντονα εποχική δραστηριότητα που ευνοεί τη µερική απασχόληση, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις σε προσόντα του εργατικού δυναµικού είναι µικρές, για το µεγαλύτερο µέρος των προσφερόµενων θέσεων εργασίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά της αγοράς εργασίας στον

18 Πηγή : Eurostat, 2004.

τοµέα εξυπηρετούν καλύτερα τις νεαρές ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού που διαθέτουν µικρή εµπειρία και εξειδίκευση και ζητούν ευκαιριακή απασχόληση. Οι προηγούµενες εκτιµήσεις τεκµηριώνονται και από την εξέταση των χαρακτηριστικών του µορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου των απασχολουµένων του κλάδου, όπου κυριαρχούν απόφοιτοι της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε ποσοστά που υπερβαίνουν σηµαντικά τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της οικονοµίας, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανέρχονται µόλις στο ένα τρίτο αυτού που παρατηρείται στο σύνολο της οικονοµίας. Είναι φανερό ότι στον τουριστικό κλάδο απασχολούνται άτοµα µε µέσο ή χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και σαφώς όχι τόσο εξειδικευµένα, όσο στο σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Το εργατικό δυναµικό του τουρισµού µε επίπεδο εκπαίδευσης ανώτερες ή ανώτατες σπουδές αντιστοιχεί µόλις στο 6,91% του συνόλου των απασχολουµένων στον κλάδο, όταν το αντίστοιχο µερίδιο στο σύνολο του εργατικού δυναµικού στην οικονοµία είναι 23,57%.

Τουριστική κίνηση (αφίξειςδιανυκτερεύσεις)

Κατά την περίοδο 1990-2000 διατηρήθηκαν θετικοί ρυθµοί µεταβολής της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι ρυθµοί αυτοί ήταν φθίνοντες και στην περίοδο 2000-04 σηµειώθηκε συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης. Συγκεκριµένα, οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 6.313.228 σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε το 2000 της τάξης του 18,72%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και στην εσωτερική τουριστική κίνηση, µε µικρότερη ωστόσο ένταση. Συγκεκριµένα, οι αφίξεις ηµεδαπών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το 2004 έφτασαν τις 5.567.107, καταγράφοντας µείωση 4,62% σε σχέση µε το 2000. Έτσι, ο συνολικός αριθµός αφίξεων το 2004 ανήλθε σε 11.880.335 παρουσιάζοντας πτώση 12,67% σε σχέση µε το 2000. Κατά το ίδιο διάστηµα στην Ε.Ε. ο συνολικός αριθµός των αφίξεων παρουσίασε αύξηση κατά 3,37%19. Το µερίδιο που κατέχει η χώρα στις αφίξεις αλλοδαπών σε σχέση µε το συνολικό µέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24 κρατών (δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την Ιρλανδία) ανέρχεται στο 3,39% των συνολικών αφίξεων αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά και οµοειδή καταλύµατα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π29 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ -Ε.Ε., 2004

Ελλάδα ΕΕ2420

Αφίξεις 6.313.228 186.320.608
∆ιανυκτερεύσεις 38.309.783 612.847.491
Μέση διάρκεια παραµονής 6 3

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων Eurostat, 2006. Επεξεργασία Συµβούλου Υποστήριξης

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά το 2005 σηµειώθηκε σηµαντική θετική µεταβολή στις αφίξεις τουριστών στα πάσης φύσεως καταλύµατα πλην κάµπινγκ. Συγκεκριµένα, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν στις 13.075.771, σηµειώνοντας µεταβολή της τάξης του 10,06% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Όσον αφορά την εξέλιξη των διανυκτερεύσεων, όπως είναι αναµενόµενο, οι τάσεις που διαµορφώνονται για τις αφίξεις επιβεβαιώνονται και σε αυτό το µέγεθος. Συγκεκριµένα, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το 2004 ανήλθαν σε 38.309.783, µειωµένες κατά 17,10% σε σχέση µε το 2000. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις ηµεδαπών στα ξενοδοχειακά και συναφή καταλύµατα το ίδιο

19 Η επίδοση αυτή αφορά 23 κράτη µέλη και δεν περιλαµβάνει τις χώρες Ιρλανδία και Μάλτα, καθότι τα στοιχεία τους δεν ήταν διαθέσιµα.

20 ∆εν περιλαµβάνεται η Ιρλανδία.

έτος ανήλθαν σε 13.280.010 παρουσιάζοντας µείωση 9,21% σε σχέση µε το 2000. Συνολικά οι διανυκτερεύσεις το 2004 ανήλθαν σε 51.589.793, αντιστοιχώντας στο 3,72% των συνολικών διανυκτερεύσεων στις χώρες της Ε.Ε. Το 2005 οι διανυκτερεύσεις ακολούθησαν την πορεία των αφίξεων και σηµείωσαν αύξηση κατά 4,71% φθάνοντας τις 54.017.256. Ο µεγαλύτερος αριθµός αφιχθέντων αλλοδαπών τουριστών στα ξενοδοχεία και τα οµοειδή καταλύµατα το 2005 προήλθε από την Γερµανία (ποσοστό 16,1%). Ακολούθησε το Ηνωµένο Βασίλειο µε ποσοστό 14,9% και κατόπιν η Ιταλία µε 8,6%. Άλλες σηµαντικές χώρες προέλευσης τουριστών για την Ελλάδα ήταν η Γαλλία (8,5%), οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (8,1%), οι Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, ∆ανία µε 7,1%), και η Ολλανδία (4,0%). Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις σε αυτές τις µονάδες το µεγαλύτερο µερίδιο διατηρούν πάλι οι Γερµανοί µε 22,7% επί του συνόλου. Ακολουθούν πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου µε 19,0%, Σκανδιναβοί 8,8%, Ιταλοί 7,3%, Γάλλοι 6,7%, Ολλανδοί 5,1% και Αυστριακοί 3,6%. Ο µεγαλύτερος όγκος τουριστών προτιµά την νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριµένα, το 2005 το ποσοστό των διανυκτερεύσεων πάσης φύσεως τουριστών στα συλλογικά καταλύµατα σε νησιωτικό Νοµό (Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά) έφτασε το 70,9% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Η Περιφέρεια Κρήτης συγκέντρωσε το µεγαλύτερο µερίδιο, µε ποσοστό 28,3%. Το γεγονός αυτό εξηγείται άµεσα από τον τρόπο προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο συνυφαίνεται άµεσα µε τη φυσική οµορφιά των ελληνικών νησιών. Σηµαντικό είναι, επίσης, το µερίδιο που έχει η Αττική (9,8%), το οποίο όµως δεν προκύπτει µονοδιάστατα από την εκµετάλλευση των φυσικών καλλονών της, αλλά και από την ευρύτερη πολιτιστική και οικονοµική δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα στην Πρωτεύουσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π30: ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 2005

Περιφέρεια Ξενοδοχεία και οµοειδή Κάµπινγκ και λοιπά συλλογικά Σύνολο
Α. Μακεδονία -Θράκη 456.756 35.544 492.300
Κεντρική Μακεδονία 2.900.877 70.588 2.971.465
∆υτική Μακεδονία 42.885 0 42.885
Θεσσαλία 684.338 29.525 713.863
Ήπειρος 145.116 43.467 188.583
Ιόνια Νησιά 5.966.265 84.791 6.051.056
∆υτική Ελλάδα 538.643 63.365 602.008
Στερεά Ελλάδα 492.085 41.188 533.273
Πελοπόννησος 1.033.282 207.959 1.241.241
Αττική 3.957.594 47.834 4.005.428
Βόρειο Αιγαίο 1.049.214 0 1.049.214
Νότιο Αιγαίο 11.278.295 30.505 11.308.800
Κρήτη 11.529.448 4.790 11.534.238
Σύνολο 40.074.798 659.556 40.734.354

Πηγή: ΕΣΥΕ, ∆ελτίο Τύπου 5/7/2006.

Μια σηµαντική διαπίστωση που προκύπτει από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, είναι ότι ακόµα και τη χρονιά διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, στην Ελλάδα ο αριθµός των αφίξεων από το εξωτερικό µειώθηκε, παρά το ότι το 2004 ήταν συνολικά, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (ΠΟΤ), το καλύτερο τουριστικό έτοςε αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά). Λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων σηµειώθηκαν βεβαίως υψηλά ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχειακών κλινών στην περιοχή της Πρωτεύουσας, και σε µικρότερο βαθµό στην Θεσσαλονίκη, τα οποία εκµεταλλεύτηκαν σε σηµαντικό βαθµό οι επιχειρηµατίες του κλάδου αποκοµίζοντας σηµαντικά υψηλότερα έσοδα απότι άλλες χρονιές. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση δεν ήταν ανάλογη, καθότι παρατηρήθηκε µείωση των διανυκτερεύσεων σε ποσοστό υψηλότερο του 5%, παρά το ότι οι προσφερόµενες τιµές στα καταλύµατα όχι µόνο δεν αναπροσαρµόστηκαν στα µεγέθη του πληθωρισµού, αλλά παρατηρήθηκαν και µειώσεις, όπως σηµειώνει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων στην Έκθεση του Μαΐου 2005. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ), το 2004 οι συνολικές συναλλαγµατικές εισπράξεις για την Ελλάδα από τον τουρισµό ανήλθαν σε 10.347,8 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,0% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αυτού του είδους η αντίθεση τονίζει την ευκαιριακή προσέγγιση του τουριστικού κλάδου στη χώρα.

Η υποχώρηση του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι και η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, που, λόγω της ισχυρής ισοτιµίας του Ευρώ, κατέστησε την χώρα λιγότερο ελκυστική, από ανταγωνίστριες χώρες της Μεσογείου που σχετίζονται πιο πολύ µε το δολάριο (Τουρκία, χώρες της Βόρειας Αφρικής, Μάλτα). Ωστόσο, η υιοθέτηση του Ευρώ δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την απώλεια της ανταγωνιστικής ισχύος της χώρας στην τουριστική αγορά. Η Ελλάδα κατέχει τη 16η θέση στη λίστα των πιο δηµοφιλών τουριστικών προορισµών, µε µερίδιο αγοράς για το 2003 ίσο µε 2,03%21. Τις 5 πρώτες θέσεις ως προς τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το 2004 κατέχουν η Γαλλία (9,8%), η Ισπανία (7,0%), οι Η.Π.Α. (6,0%), η Κίνα (5,5%) και η Ιταλία (4,9%). Γενικότερα, κατά την περίοδο 2000-2004 παρατηρούνται ιδιαίτερα καλές επιδόσεις για τις άµεσα ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα χώρες, µε εξαίρεση ίσως την Ιταλία.

Σε ότι αφορά στο 2005, από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουµένως προκύπτει πως κατά το έτος αυτό σηµειώθηκε ανάκαµψη της τουριστικής κίνησης. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε σηµαντικά η έντονη δραστηριοποίηση της Πολιτείας στα θέµατα της προβολής και προώθησης του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Ωστόσο, για την ίδια χρονιά παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση στις αφίξεις στη γειτονική Τουρκία που προσεγγίζει το 20,4%, συνεχίζοντας την αλµατώδη αύξηση του µεριδίου της στην αγορά παροχής τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου22. Όσον αφορά τις προβλέψεις για το τρέχον έτος, η έκδοση UNWTO World Tourism Barometer του Παγκοσµίου Οργανισµού Τουρισµού αναφέρει πως παρά τη στασιµότητα που παρατηρείται στο τµήµα των εσόδων από ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Ελλάδα συνεχίζει να καρπώνεται την επιτυχία της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους ο αριθµός των συνεδρίων που είχαν προγραµµατιστεί σηµείωσαν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το 2005. Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) εκτιµά πως οι αφίξεις στη χώρα το 2006 θα σηµειώσουν αύξηση που θα κυµαίνεται µεταξύ 8% και 10%. Από την άλλη, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις υπολογίζεται πως θα επηρεαστούν αρνητικά από την εκτεταµένη εφαρµογή της πολιτικής τουριστικών πακέτων «all inclusive», καθώς και από την τάση µείωσης του µέσου αριθµού ηµερών παραµονής.

Έσοδα από τον Τουρισµό

Έχει αποδειχθεί ότι το κόστος αποτελεί τον πιο σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της επιλογής της Ελλάδας ως χώρας προορισµού, κυρίως όταν ο σκοπός του ταξιδιού αφορά την αναψυχή και τη διασκέδαση. Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2000 σηµειώθηκε αύξηση της µέσης καταναλωτικής δαπάνης ανά άφιξη κατά 2,4 φορές σε σχέση µε το ύψος

21 Πηγή: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, 2005.

22 Στοιχεία από το UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 4, No. 1.

που είχε το 199023. Κατά την ίδια αυτή περίοδο παρατηρείται επίσης σύγκλιση του ύψους της µέσης καταναλωτικής δαπάνης σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες κοντά στο ποσό των 700 δολαρίων ΗΠΑ ανά άφιξη, µε µόνη εξαίρεση την Πορτογαλία που βρίσκεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2005 ανήλθαν σε 11.037 εκατ. €, αυξηµένες κατά 6,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών το ίδιο έτος, η µέση δαπάνη ανά αλλοδαπό τουρίστα διαµορφώθηκε σε 767,03 € ανά τουρίστα, αυξηµένη κατά 1,3% σε σχέση µε το 2004.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η βασική σύνθεση των πλεονεκτηµάτων της χώρας παραµένει η ίδια. Η µεγάλη µάζα των επισκεπτών που στηρίζει τον τουρισµό έρχεται στην Ελλάδα για τα γεωκλιµατικά χαρακτηριστικά της (ήλιο, θάλασσα, περιβάλλον), τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των ανθρώπων, διακινείται δηλαδή για παραθερισµό σε παραλιακές περιοχές και νησιά και µάλιστα διακινείται οργανωµένα. Στην εξυπηρέτηση αυτής της ζήτησης είναι στραµµένο το µεγαλύτερο τµήµα της ελληνικής τουριστικής προσφοράς, ενώ µικρά µόνο έως µηδαµινά τµήµατα ζήτησης διακινούν οι νέες ή ειδικές µορφές τουρισµού, γεγονός που συνεπάγεται τον κίνδυνο εύκολης υποκατάστασης από άλλες χώρες. Τα διαφοροποιηµένα συµπληρωµατικά τουριστικά προϊόντα (αγροτουρισµός, χειµερινός τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός, ιατρικός τουρισµός κλπ) έχουν κάνει την εµφάνισή τους µόνο τα τελευταία χρόνια, χωρίς να επηρεάσουν σηµαντικά το συνολικά προσφερόµενο τουριστικό προϊόν.

Η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από µικρό ή µεσαίο µέγεθος, µε αδυναµία αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας και σκοπού, παραδοσιακές δοµές οργάνωσης, δυσκολία προσαρµογής στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα και χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσηςεπιµόρφωσης ή επαρκούς επιχειρηµατικής εµπειρίας. Το µικρό αυτό µέγεθος αποτελεί εµπόδιο τόσο στη µείωση του κόστους, όσο και στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα του τοµέα αποτελεί η αυξανόµενη συµµετοχή του εσωτερικού τουρισµού κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής του και χρονικής κατανοµής της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, η σηµαντική µείωση του µεριδίου αµερικανών τουριστών, ειδικότερα µετά τον Σεπτέµβριο του 2001, συνεπάγεται την απώλεια υψηλού τουριστικού εισοδήµατος αλλά και την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων αγορών.

Βασικό χαρακτηριστικό του τοµέα αποτελεί και η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση τουριστικής υποδοµής σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας και κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, µε συνέπεια την άνιση ανάπτυξη των τουριστικών υποδοµών. Επισηµαίνεται, όµως, ότι παρά τα συνεχιζόµενα διαρθρωτικά της προβλήµατα, η τουριστική δραστηριότητα, κυρίως των νησιωτικών και παραθαλασσίων περιοχών της χώρας, αποτελεί σηµαντική πηγή οικονοµικής ανάπτυξης, συµβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσµού, αλλά και στη δραστηριοποίηση παραγωγικών µονάδων που δρουν συµπληρωµατικά µε τον τουρισµό και γενικότερα στην ενδογενή περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µεγάλες απειλές, οι οποίες πηγάζουν κυρίως από αυξανόµενες διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Η ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να διαφοροποιήσει και να αναβαθµίσει τη θέση της στην παγκόσµια αγορά, εξαρτάται από την εκµετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων, της πολιτιστικής της κληρονοµιάς και του υψηλής ποιότητας φυσικού της περιβάλλοντος.

Comments